• "Снежанка"
  "Приказка без край"
  "Снежанка"
  Заповядайте при нас!
 • 2022 - 2023 учебна година

   

 • 24 май!
  24 май!
 • "Сладури"
  "Сладури"
 • Честит рожден ден ДГ "Снежанка" !
  Честит рожден ден ДГ "Снежанка" !
 • 2022 - 2023 учебна година!
  2022 - 2023 учебна година!
  С песни танци и игри децата отбелязаха 15 септември в двора на детската градина.
 • Щастливо детство!
  ДГ "Снежанка",гр.Каспичан
  Щастливо детство!
  За вашите и нашите деца предлагаме най-доброто!
 • "Звънчета"
  ДГ "Снежанка",гр.Каспичан
  "Звънчета"
 • "Звънчета!
  "Звънчета!
  Ние сме послушни!
 • "Червена шапчица"
  Тук сме!
  "Червена шапчица"
  Палуваме!
 • "Мечо Пух"
  "Мечо Пух"
  "В ритъма на танца"
 • "Мечо Пух"
  Приказни герои!
  "Мечо Пух"
 • "Бонбончета"
  "Сладурчета"
  "Бонбончета"
 • Децата на ДГ"Снежанка"
  "Бонбончета"
  Децата на ДГ"Снежанка"
 • Нашите приятели!
  Бате Асен и г-жа Николова!
  Нашите приятели!
 • "Червена шапчица"
  "Палавници"
  "Червена шапчица"
 • "Детелини"
  "Грации"
  "Детелини"
 • "Мечо Пух"
  Българчета!
  "Мечо Пух"
 • "Червена шапчица"
  Много сме!
  "Червена шапчица"
  Палавници!
 • "Мечо Пух"
  "Мечо Пух"
 • Децата на ДГ"Снежанка"
  Най-хубавите деца !
  Децата на ДГ"Снежанка"
 • Весела Коледа !
  Весела Коледа !
Добре дошли в сайта на ДГ"Снежанка",гр.Каспичан!

Добре дошли в сайта на ДГ"Снежанка",гр.Каспичан!

група "Детелина"

Новини

Актуална информация за предстоящи обучения на персонала

Актуална информация за предстоящи обучения на персонала осъществявани от звена на МОН и обучителни организации вписани в Информационен регистър.

Научи повече

АПСПО

Детска градина "Снежанка",гр.Каспичан изпълнява дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

Научи повече

За родители !

Прием на деца за учебната 2022/2023г.

Научи повече

Проекти

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Обща информация за проекта На 16.05.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 30 месеца. Основна цел Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация. Специфичните цели на проекта са насочени към: Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование; Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми. Териториален обхват и финансови източници Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%. Допустими дейности Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително: разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи; разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи; допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. Дейност 3. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.: на учители: за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език; за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция. на други педагогически специалисти (психолози, логопеди и др.), непедагогически персонал (помощник-възпитатели, образователни медиатори, социални работници и др.) и други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др.) за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между семейството и детската градина. Дейност 4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др. Дейност 5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация. Представители на целевата група Целевата група по проекта са деца от уязвими групи, родители, учители и други педагогически и непедагогически специалисти. В изпълнението на проекта ще бъдат включени 1500 детски градини, като в 130 от тях ще се осигури подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения. Общо над 50 000 деца ще участват в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование, като 20 000 от тях ще вземат участие в мерки за образователна интеграция и реинтеграция. За целите на тази операция съгласно утвърдените критерии № КН.НОИР.З.8.7.180518 под уязвими групи следва да се разбират такива, които са в риск от социално изключване и маргинализиране поради ограничен достъп до качествено образование и здравни услуги, до социални права, до възможностите на обществото и икономиката, с професионална квалификация и умения, възпрепятстващи участието на пазара на труда и с трудности в социализацията, като роми, мигранти, търсещи или получили международна закрила, деца, за които българският език не е майчин, деца със специални образователни потребности, деца с трудности в обучението, възпитанието и социализацията, деца от социално слаби семейства, деца в неравностойно положение, деца в риск и др. На основание чл. 57, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) разписаните в проекта дейности обхващат при същите условия и гарантират същите права и на двегодишните деца, записани в детска градина в първа група, както и за децата, които в съответствие с чл. 8, ал. 4 от ЗПУО са отложени за постъпване в училище. На основание § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО под родител се има предвид лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс. Индикатори 1. Заложени индикатори за изпълнение: Детски градини, подкрепени по ОП за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) – минимум 1500 от всички 1894. В рамките на индикатора се включва и следния индикатор: - 3112 Детски заведения, подкрепени по ОП, за осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения – минимум 130. Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция) – 50 000. В рамките на индикатора се включва и следният индикатор: - 3211 Деца, ученици, младежи от маргинализирани общности (вкл. роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – минимум 20 000. Допълнителни специфични за операцията индикатори за изпълнение: Брой национални кампании за мотивация на родителите от целевата група – 6; Брой национални кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи и недискриминация – 6. 2. Заложени индикатори за резултат: Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 40 000. В рамките на индикатора се включва и следният индикатор: Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (вкл. роми), интегрирани в образователната система – 16 000. Допълнителни специфични за операцията индикатори за резултат: Относителен дял на децата от уязвимите групи с напредък по български език от участието им в операцията (измерено съгласно методика в Наредба № 5/03.06.2016 г. и очакваното изменение от 2018 г.) – 85%; Групов нетен коефициент на записване в детските градини – повишение с 2% за периода на операцията. Към момента на подаване на проектното предложение базовата стойност е 78,40. Целевата стойност на груповия нетен коефициент възлиза на 79,97 (78,40 + (78,40 х 2%) = 79,97). публ. на 23.01.2020 г.

Научи повече