"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване в  системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Дейност 1 и Дейност 2

heartsmiley

Допустими дейности

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително:

разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи;
разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи;
допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.
Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

Дейност 3. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.:

на учители:
за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език;
за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция.
на други педагогически специалисти (психолози, логопеди и др.), непедагогически персонал (помощник-възпитатели, образователни медиатори, социални работници и др.) и други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др.) за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между семейството и детската градина.
Дейност 4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.

Дейност 5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

Представители на целевата група

Целевата група по проекта са деца от уязвими групи, родители, учители и други педагогически и непедагогически специалисти.
В изпълнението на проекта ще бъдат включени 1500 детски градини, като в 130 от тях ще се осигури подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения. Общо над 50 000 деца ще участват в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование, като 20 000 от тях ще вземат участие в мерки за образователна интеграция и реинтеграция.

За целите на тази операция съгласно утвърдените критерии № КН.НОИР.З.8.7.180518 под уязвими групи следва да се разбират такива, които са в риск от социално изключване и маргинализиране поради ограничен достъп до качествено образование и здравни услуги, до социални права, до възможностите на обществото и икономиката, с професионална квалификация и умения, възпрепятстващи участието на пазара на труда и с трудности в социализацията, като роми, мигранти, търсещи или получили международна закрила, деца, за които българският език не е майчин, деца със специални образователни потребности, деца с трудности в обучението, възпитанието и социализацията, деца от социално слаби семейства, деца в неравностойно положение, деца в риск и др.

На основание чл. 57, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) разписаните в проекта дейности обхващат при същите условия и гарантират същите права и на двегодишните деца, записани в детска градина в първа група, както и за децата, които в съответствие с чл. 8, ал. 4 от ЗПУО са отложени за постъпване в училище.

На основание § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО под родител се има предвид лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.

Индикатори

1. Заложени индикатори за изпълнение:

Детски градини, подкрепени по ОП за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) – минимум 1500 от всички 1894.
В рамките на индикатора се включва и следния индикатор:
- 3112 Детски заведения, подкрепени по ОП, за осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения – минимум 130.
Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция) – 50 000.
В рамките на индикатора се включва и следният индикатор:
- 3211 Деца, ученици, младежи от маргинализирани общности (вкл. роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – минимум 20 000.
Допълнителни специфични за операцията индикатори за изпълнение:
Брой национални кампании за мотивация на родителите от целевата група – 6;
Брой национални кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи и недискриминация – 6.
2. Заложени индикатори за резултат:

Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 40 000.
В рамките на индикатора се включва и следният индикатор:
Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (вкл. роми), интегрирани в образователната система – 16 000.
Допълнителни специфични за операцията индикатори за резултат:
Относителен дял на децата от уязвимите групи с напредък по български език от участието им в операцията (измерено съгласно методика в Наредба № 5/03.06.2016 г. и очакваното изменение от 2018 г.) – 85%;
Групов нетен коефициент на записване в детските градини – повишение с 2% за периода на операцията. Към момента на подаване на проектното предложение базовата стойност е 78,40. Целевата стойност на груповия нетен коефициент възлиза на 79,97 (78,40 + (78,40 х 2%) = 79,97).
публ. на 23.01.2020 г.