Проект BG05М2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект BG05М2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Във връзка с решение, взето на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведен на 28.04.2023г, от 01.07.2023г. до 31.12.2023г. изпълнението на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ще продължи по операция "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" (REACT - EU). 

  1. Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование (АПСПО) продължава да се изпълнява като Допълнително обучение по български език за деца от уязвимите групи в системата на предучилищното образование по проект BG5M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".
  2. Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социално подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни пособия, помагала и др. по проект BG5M2OP001-3.005-004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" след 01.07.2023г. продължава да се изпълнява като Дейност Предоставяне на на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал по проект BG05M20P001 - 5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"
  3. Дейност 3: Институциите, изпълняващи дейности по проект BG05M20P001-3.001-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ще изпълнявант и нова дейност в рамките на проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - Дейност - Работа с родители (за детски градини).