За нас

За нас

Ние сме екип от педагози - професионалисти, креативни, амбициозни, иновативни. За нас всяко дете е кауза!

Мото


"Чрез играта - опознавай, откривай, учи, мисли и мечтай"

Мисия


ДГ "Снежнка" обучава, възпитава и социализира вашето дете според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на българските традиции и общите човешки ценности.

ДГ "Снежанка" развива индивидуалността и творческите заложби на всяко дете, за да посрещне предизвикателствата на своето време и да направи своя избор в бъдеще.

Ние в ДГ "Снежанка" създаваме образователна, здравословна и безопасна среда за цялостно развитие на детската личност, в която да се положат основите на учене през целия живот; да се осигури физическото, познователното, езиковото, духовно - нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на детето, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. Детето да придобие съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими му за успешното преминаване към училищно образование.

Визия


Ние, екипът на ДГ "Снежанка" :

- Ще помогнем на детето да се чувства ценено, да бъде уверено в себе си и да вярва в способностите си;

- Ще работим за постигане на трайни резултати, умения за критично мислене и компетентности, като в обучението използваме интерактивни методи, ИКТ, работа по проекти;

- Детето ще учи играейки, ще експериментира, ще взаимодейства в изградена позитивна образователна среда;

- Ще работим със семейството и Обществения съвет като партньори в различни дейности за постигане на целите - устойчиво развитие на детската личност, индивидуален потенциал, плавен и успешен преход за училище.